1. Snoopy
  2. Naysa
  3. Bo
  4. Gypsy
  5. Jake
  6. Marley
  7. Fat Albert
  8. Tigerlilly