1. Hyundai Cilantro
  2. Toyota Espeo
  3. Kia 1-Up
  4. Honda Shift
  5. Dodge Utilo
  6. Ford Paveo
  7. Chevy Tremolo
  8. Volkswagen Kart
  9. Nissan Bae
  10. Subaru Vault