1. Alaska
  2. Copenhagen
  3. Vienna
  4. Montreal
  5. Toronto
  6. Niagara falls