1. Kiedis
  2. Maverick
  3. Jupiter
  4. Tesslah
  5. Flash