1. Atheist Bale
 2. Atheistopher Lloyd
 3. Atheistina Applegate
 4. Atheist Slater
 5. Atheistopher Reeve
 6. Hans Atheist Andersen
 7. Atheistopher Lee
 8. Chris Atheistie
 9. Atheistopher Columbus
 10. Atheistie Brinkley
 11. Atheistopher Nolan
 12. Atheistina Hendricks
 13. Atheistina Ricci
 14. Atheistopher Plummer
 15. Cody Atheist
 16. Atheistopher Guest
 17. Atheistina Aguilera
 18. Atheistopher Walken
 19. Agatha Atheistie
 20. And Atheistopher Hitchens, of course