1. My smiling baby nephew.
    Static
  2. My mom's dog.
    Static
  3. Sloths.
    Static