1. Anorexia
  2. Flora
  3. Miner
  4. Labia
  5. Derby
  6. Angora
  7. Alibi
  8. Menorah
  9. Enema
  10. Dyslexia