TYPES OF HAPPY BIRTHDAY WISHES I GOT ON MY 29TH BIRTHDAY

πŸ°πŸŽ‰πŸŽ‰πŸ°
 1. β€’
  "Happy birthday, Chris!" - FB
  From my Facebook friends who don't really know me anymore.
 2. β€’
  "Happy birthday, CT" - FB
  From my Facebook friends who know me pretty well, but don't really talk to me anymore.
 3. β€’
  List App Comments
  I fully expect each and every one of you to comment "happy birthday" on this list. It was yesterday, but I'm almost 30 so I need the attention.
 4. β€’
  "HBD" - FB
  From either really cool friends or really lazy friends
 5. β€’
  Facebook anecdote
  For real friends, who are still a little too lazy to text, but want to personalize things a bit. "Happy birthday! ::insert inside joke here::"
 6. β€’
  The Question
  "Is it your birthday?...happy birthday." Mostly co-workers.
 7. β€’
  Age Related
  Old man, how's it feel?, etc
 8. β€’
  Text Messages
  The correct way to wish me happy birthday
 9. β€’
  In the mail
  Thanks, Mom!
 10. β€’
  Notification-based
  "Skype told me it was your birthday" "Facebook told me it was your birthday" Basically "I rely on robots to live my life"
 11. β€’
  Food
  Or, Halloween brownies that were 50% off because it's November now.
 12. β€’
  The Belated
  Oops 😳, mostly from people who didn't log in to Facebook the day before.
 13. β€’
  Baby's Day Out
  Not the classic kid's movie, but an adventure you go on with your fiancΓ© to celebrate. Like texts, this is the correct way to wish me happy birthday.
 14. β€’
  List App Comments
  I'm not kidding. This list's only function is to solicit kind words and relists. Please and thank you.