Every 🔑 on My ⛓

Inspired by @bjnovak
  1. Apartment key
  2. Mailbox key
  3. Office desk key
  4. Gym key
  5. Honda key