1. $6.80 at 12:24am
  03ffdc59 bf7a 49d7 9364 fd97c50e7d80
 2. Too blurry at 12:33am
  Bf1f6818 b87f 41c7 bcc1 8be7724c85d1
 3. $4.30 at 9:32pm
  2ec90cf9 9b9d 44cf 87fc aa8990148025
 4. $9.50 at 2am
  844fd9dd 688f 48e0 8711 4238d5330ab5
 5. $20 at 1am
  E29d40a4 e5e4 4de8 8935 8c0ae344b5a2
 6. $6.30 at 12:52pm
  1cc7801f b481 4d55 b460 60ec0b2e7a37
 7. $5.30 at 4:57pm
  9a7802d7 7642 423c b1f0 4032285d0809
 8. $5.30 at 11:51pm
  75ed91c8 5103 490a 8c5c 4d4bdff63764