1. Tools of Titans - Tim Ferris
  2. Checklist Manifesto
  3. Awaken the Giant Within - Anthony Robbins