Miami Beach

Photos from my Miami, Florida, trip
  1. Awesome Lifeguard Station at Miami Beach
  2. Downtown Miami
  3. Sunset on Miami Beach
  4. Espanola Way at night
  5. Beach sunset