2016 places so far

5 months down
 1. Vermont
 2. NYC
 3. Indiana
  RV Hall of Fame
 4. Chicago
 5. Milwaukee
 6. Tokyo
 7. Hokkaido
 8. Kyoto
 9. Okinawa
 10. Moab
  White Rim