PLACES TO VISIT

  1. Lake Powell, AZ
  2. Monterrey, CA