1. Marnie Stern
  2. Panda Bear
  3. Half Japanese