1. Static
 2. Static
 3. Local
 4. Static
 5. Static
 6. Static
 7. Giphy
 8. Static
 9. Static
 10. Giphy
 11. Static
 12. Static
 13. Static
 14. Giphy
 15. Giphy
 16. BONUS: them shoes!
  Static