1. Toronto Bluejays
  2. Jays
  3. Go Jays
  4. Bluejays!!!!!!