1. Japan
  2. Thailand
  3. S. Korea
  4. Kenya
  5. Spain