Why I Hate Politics

And why I can't be a politician
  1. I like gay people
  2. I like black people
  3. I like white people
    And every color in between
  4. I like marriage of any two people
  5. I like personal choice
  6. I like guns
  7. I like God
  8. I like You!!