Inspired by @LevNovak (im sorry)
 1. pasta
  Static
 2. pasta
  Static
 3. pasta
  Static
 4. pasta
  Static
 5. pasta
  Static