Shar Peis
 1. Boris
  Static
 2. Chum Chum
  Static
 3. Sammy
  Static
 4. Brown Sugar
  Static
 5. Blub Blub
  Static
 6. Bum Bum
  Static