1. Charlie fukin hunnam
  Static
 2. Charlie smile
  Static
 3. Jason mamowa
  Static
 4. Jason
  Static
 5. Travis fimmel
  Static
 6. Travis fimmel
  Static