1. UM Hurricanes
  2. Miami Dolphins
  3. Miami Heat
  4. Miami Marlins
  5. Philadelphia Eagles