Places I went in 2016

  1. Boerne, Texas
  2. Burnet, Texas
  3. Tallahassee, Florida
  4. Lake Buena Vista, Florida
  5. Las Vegas, Nevada
  6. Houston, Texas
  7. Plantersville, Texas
  8. Waco, Texas
  9. Austin, Texas