1. Saint Joseph
 2. Saint Anthony
 3. Saint Monica
 4. Saint Raymond
 5. Saint Anne
 6. Saint Louis the Bishop
 7. Saint Hyacinth
 8. Saint Charles
 9. Saint Clare
 10. Saint Bernard
 11. Saint Isidore
 12. Saint Jacob
 13. Saint Hieronymus
 14. Saint Francis