I DON'T KNOW

  1. What
  2. I'm
  3. Doing
  4. ¯\_(ツ)_/¯
  5. .
  6. .
  7. .
  8. Not sure I'll apologize