FAVORITE WORDS

 1. lethargic
 2. rendezvous
 3. nostalgia
 4. hiatus
 5. moxy
 6. woah
 7. rad
 8. sublime
 9. aesthetic
 10. yikes
 11. presumptuous