1. lethargic
  2. rendezvous
  3. nostalgia
  4. hiatus
  5. moxy
  6. woah
  7. rad
  8. sublime
  9. aesthetic
  10. yikes
  11. presumptuous