1. I ACT ON
  Static
 2. MAKE Backronym
  Static
 3. EFFORT Backronym
  Static
 4. PATH Backronym
  Static
 5. BEST Backronym
  Static