5 photos on my phone, chosen at random

  1. I ACT ON
  2. MAKE Backronym
  3. EFFORT Backronym
  4. PATH Backronym
  5. BEST Backronym