1. LMAO WHET
  Static
 2. Chncchch
  Static
 3. She hates getting her hair done.
  Static
 4. LMAO ugh
  Static
 5. 😹😹😹
  Static