1. Ionian
  2. Dorian
  3. Phrygian
  4. Lydian
  5. Mixolydian
  6. Aeolian
  7. Locrian