...that I won
  1. Qi
  2. Zed
  3. Xi
  4. Nu
  5. Bi
  6. We
  7. Gi
  8. Yo
  9. Hooters