5 photos on my phone, chosen at random

 1. β€’
  Lemon-meπŸ‹
 2. β€’
  Yesterday's bread
 3. β€’
  Waiting for that kiss
 4. β€’
  Lol love this
 5. β€’
  🌸
 6. β€’
  πŸƒ
 7. β€’
  πŸ‘“
 8. β€’
  Why don't these flowers smell nice?