1. Seki downtown
  2. Yasuda
  3. Shuko
  4. Kura
  5. Gari
  6. 1 or 8