1. Boston
  2. San Francisco
  3. Austin
  4. Jamaica