My lifelong affliction
 1. Sive
 2. Sabhbh
 3. Sabhdh
 4. Saihbh
 5. Saivbh
 6. Siabh
 7. Savbh
 8. Saiv
 9. Saeve
 10. Sadb
 11. Sadbh