1. They make my ass look like this
    8f1c4960 99bc 4b0a 8a4f e1cbdb55bfcc
    #noshame