Anyone but me.
  1. Tom Hanks
  2. Tom Hanks
  3. Jim Halpert
  4. Tom Hanks
  5. David Bowie