Inspired by @bjnovak
  1. Office key
  2. Other office key
  3. Drawer key
  4. Gate key
  5. Other gate key