Gotta start with something...
  1. Static
  2. Static
  3. Static
  4. Static