Desperation

  1. I'm a goner
  2. Somebody catch my breath