Inspired by @bjnovak
  1. Car key
  2. Home key
  3. Mail key
  4. Community garden plot key
  5. Bike lock key
  6. Ex's house key
    .... Yikes!