Props to Esther Yu, high school friend who's now an optometrist, and apologies for butchered spellings. #3 is surprisingly handy.
 1. Ni hao ma
  (NEE how MAH) Hello
 2. XIE XIE
  (Sheh Sheh) Thank you
 3. Meh yo guanshii
  (MAYo GWANshee) It doesn't matter.
 4. Shien yen quiliu
  (SHEN yen KWAI lew) Happy holidays