1. East
 2. Wolf
 3. Roger
 4. Kane
 5. Zac
 6. Balmain
 7. Paris
 8. Jojoba
 9. Cado
 10. Hip
 11. Bear
 12. Jon
 13. Ashton
 14. Oliver
 15. Polar
 16. North
 17. Brian