1. VSEPR
    Static
  2. happy birthday kristina
    Static